WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK.W pištek 23 stycznia 2015r. chórek ,, Spes”?˜ uczestniczył w dorocznym wieczorze kolęd i pastorałek, zorganizowanym przez Odonowskie Towarzystwo Kulturalne.

Od kilku lat w dworze w Odonowie odbywajš się spotkania, podczas których œpiewa się kolędy. W tym roku ,, Odonowskie kolędowanie” rozpoczęło się mini koncertem chórku ,, Spes’’, który ze swojego bogatego repertuaru zaprezentował pastorałki i kolędy.
Po koncercie wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie œpiewali kolędy. Podczas poczęstunku dziewczęta œpiewajšce w chórku miały możliwoœć zwiedzenia dworu w Odonowie oraz obejrzenia cennych zabytków kultury narodowej.
Uczestnikom spotkania bardzo podobał się występ chórku. Właœciciele dworu? państwo Postawka ? serdecznie podziękowali dziewczętom za uœwietnienie swoim występem wieczoru kolęd w Odonowie.


Koœciół w Kazimierzy Małej

Koœciół w Kazimierzy Małej

© Kazimierza Mała 2013